Super premium lemmikloomatoit

Valmistatud Saksamaal

Kvaliteetsed koostisosad

1. Andmekaitse põhimõtete ülevaade
Üldist

Alljärgnevas ülevaates selgitatakse, mida tehakse teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad teid isiklikult identifitseerida. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate allpool meie privaatsuspõhimõtetes.

Andmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?
Sellel veebisaidil kogutud andmeid töötleb veebisaidi haldur. Halduri kontaktandmed leiate veebisaidi õigusteabe osas.

Kuidas me teie andmeid kogume?
Osa andmetest kogutakse siis, kui te need meile esitate. Need on näiteks andmed, mille te sisestate kontaktivormile.

Meie IT-süsteem kogub automaatselt ka muid andmeid, kui te külastate meie veebisaiti. Need on peamiselt tehnilised andmed, nagu teave veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, mida te veebilehele juurdepääsuks kasutasite. Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?
Osa andmetest kasutatakse selleks, et kindlustada veebisaidi korrektne toimimine. Muid andmeid võidakse kasutada selleks, et analüüsida külastajate poolt veebisaidi kasutamist.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?
Teil on alati õigus taotleda tasuta teavet teid puudutavate salvestatud andmete, nende päritolu, vastuvõtjate ja kogumise eesmärgi kohta. Teil on ka õigus taotleda nende parandamist, tõkestamist või kustutamist. Te võite alati pöörduda meie poole õigusteabe osas antud aadressil, kui teil on veel küsimusi eraelu puutumatuse või isikuandmete kaitse teemal. Samuti võite loomulikult esitada kaebuse pädevale reguleerivale asutusele.

Analüüs ja kolmanda osapoole tööriistad

Kui külastate meie veebisaiti, võidakse teie veebikasutuse harjumusi statistiliselt analüüsida. See toimub peamiselt küpsiste ja analüüsivahendite abil. Teie veebikasutuse harjumuste analüüs on tavaliselt anonüümne, s.t me ei suuda teid nende andmete alusel identifitseerida. Te saate esitada vastuväiteid sellele analüüsile või ennetada seda teatavate tööriistade kasutamata jätmise teel. Üksikasjalikku teavet leiate alljärgnevates privaatsuspõhimõtetes.

Te saate esitada vastuväiteid sellele analüüsile. Allpool leiate teavet, kuidas sellega seoses oma õigusi rakendada.

2. Üldine ja kohustuslik teave
Andmekaitse

Käesoleva veebisaidi haldurid suhtuvad väga tõsiselt teie isikuandmete kaitsesse. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ning kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide nõuete ja käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

Kui kasutate seda veebisaiti, siis kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad teid isiklikult identifitseerida. Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, millist teavet me kogume ja milleks me seda kasutame. Need selgitavad ka seda, kuidas ja millisel eesmärgil seda tehakse.

Pange tähele, et interneti kaudu (nt e-posti teel) edastatud andmete korral võib esineda turvarikkumisi. Teie andmeid ei ole võimalik kolmandate osapoolte juurdepääsu eest täielikult kaitsta.
Teade käesoleva veebisaidi eest vastutava osapoole kohta

Selle veebisaidi andmete töötlemise eest vastutab:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Saksamaa

Telefon: +49 (0) 937 19 400
E-post: josera@josera.de

Vastutav osapool on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab, millisel eesmärgil ja kuidas isikuandmeid (nimed, e-posti aadressid jne) töödeldakse.
Teie andmete töötlemisega nõusoleku tühistamine

Paljusid andmete töötlemise toiminguid saab teha ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite mis tahes ajal tühistada oma nõusoleku edaspidise töötlemisega. Selleks piisab vastavasisulise taotluse esitamisest, nt saata vabas vormis kirjutatud e-kiri. Enne teie taotluse kättesaamist töödeldud andmeid saab siiski õiguspäraselt töödelda.
Õigus esitada erijuhtudel vastuväiteid andmete kogumisele ja otseturundusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

Kui andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, siis on teil alati õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel ning see kehtib ka nende sätete alusel tehtavale profiilianalüüsile. Käesolevatest privaatsuspõhimõtetest leiate igasuguse töötlemise konkreetse õigusliku aluse. Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam selles vastuväites käsitletud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me suudame tõestada, et nende andmete töötlemiseks on mõjuvad õigustatud huvid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või neid andmeid on vaja töödelda õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (vastuväide isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 alusel).

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, siis on teil õigus esitada vastuväiteid mis tahes teiega seotud isikuandmete töötlemisele seda laadi turunduse eesmärgil ning see kehtib ka profiilianalüüsile, tingimusel, et see on seotud seda laadi otseturundusega. Kui te esitate sellele vastuväiteid, ei saa teie isikuandmeid enam otseturunduse eesmärgil kasutada (vastuväide isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 2 alusel).
Õigus esitada kaebus reguleerivatele asutustele

Isikuandmete kaitset käsitleva õigusakti rikkumise korral võib asjaomane isik esitada kaebuse pädevale reguleerivale asutusele. Isikuandmete kaitset käsitleva õigusaktiga seotud asjades on pädev reguleeriv asutus meie ettevõtte peakorteri asukoha Saksamaa liidumaa andmekaitseametnik. Andmekaitseametnike ja nende kontaktandmete loetelu leiate järgmiselt veebilehelt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Andmete edastamise õigus

Teil on õigus lasta andmed, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, saata automaatselt teile endale või kolmandale osapoolele standardsel masinloetaval kujul. Kui soovite andmete otsest edastamist teisele vastutavale osapoolele, tehakse seda üksnes tehniliselt võimalikul määral.
Krüptimistehnoloogiad SSL ja TLS

Käesoleval veebisaidil kasutatakse SSL- või TLS-krüpteerimist turvalisuse eesmärgil ja konfidentsiaalse sisu (nt päringud, mis te saadate meile kui veebisaidi haldurile) edastamise kaitseks. Krüpteeritud ühendusega on tegemist, kui märkate, et teie veebilehitseja aadressirea alguses on „http://” asemel „https://” ja veebilehitseja aadressiribal kuvatakse luku märki.

Krüptimistehnoloogia SSL või TLS rakendamisel ei saa kolmandad osapooled lugeda andmeid, mis te meile edastate.
Teabe tõkestamine ja kustutamine

Kooskõlas seadusandlusega on teil alati õigus saada tasuta teavet teid puudutavate mis tahes salvestatud isikuandmete kohta ning samuti nende päritolu, vastuvõtja ja nende töötlemise eesmärgi kohta. Teil on ka õigus taotleda nende andmete parandamist, tõkestamist või kustutamist. Te võite alati meie poole pöörduda õigusteabe osas antud aadressil, kui teil on isikuandmete teemal veel küsimusi.
Vastuväide turundusalastele e-kirjadele

Käesolevaga keelame sõnaselgelt veebisaidi õigusteabe osas antud kontaktandmete kasutamise turundus- ja teabematerjalide saatmiseks, mida me ei ole konkreetselt palunud. Veebisaidi haldur jätab endale õiguse rakendada õiguslikke meetmeid tellimata reklaammaterjalide (rämpspost e-kirja teel) saamisel. 

3. Andmekaitseametnik
Oleme oma ettevõtte andmekaitseametnikuks määranud järgmised välised teenusepakkujad:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Teie õigused andmesubjektina

Esiteks sooviksime kasutada võimalust teavitada teid oma õigustest andmesubjektina. Need õigused on standarditud ELi GDPR-i artiklites 15–22. See sisaldab:

Õigus teabele (EU-DS-GVO artikkel 15),
Kustutamisõigus (EL-i GDPR artikkel 17),
Õigus parandusele (EL-i GDPR artikkel 16),
Õigus andmete teisaldatavusele (ELi GDPR artikkel 20),
Õigus piirata andmetöötlust (EU-DS-GVO artikkel 18),
Õigus esitada andmetöötlusele vastuväiteid (EL-i GDPR artikkel 21).

Nende õiguste kasutamiseks võtke ühendust:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Sama kehtib ka juhul, kui teil on küsimusi meie ettevõtte andmete töötlemise kohta. Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

4. Andmete kogumine meie veebisaidil
Küpsised

Mõnel meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised aitavad muuta meie veebisaidi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse veebilehitseja kaudu.

Enamik meie kasutatavaid küpsiseid on nn seansiküpsised. Need kustutatakse automaatselt pärast teie külastust. Teised küpsised jäävad teie seadme mällu, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad teie veebilehitsejat ära tunda, kui te järgmine kord meie veebisaiti külastate.

Te saate seadistada oma veebilehitsejat nii, et see teataks teile küpsiste kasutamisest ja te saaksite iga kord otsustada, kas seda küpsist lubada või keelata. Teise võimalusena saate seadistada oma veebilehitsejat nii, et see lubaks automaatselt küpsiseid teatavatel tingimustel, keelaks need alati või kustutaks automaatselt alati, kui veebilehitseja sulgete. Küpsiste keelamine võib piirata antud veebisaidi kasutusvõimalusi.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise side või teie soovitud teatavate funktsioonide võimaldamiseks (nt ostukorv), salvestatakse Saksamaa andmekaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi halduril on õigustatud huvi küpsiseid salvestada, et tagada optimaalse teenuse osutamine tehniliste vigadeta. Kui salvestatakse ka teisi küpsiseid (nt küpsised, mida kasutatakse teie veebikasutuse analüüsimiseks), käsitletakse neid käesolevates privaatsuspõhimõtetes eraldi.
Serveri logifailid

Veebisaidi pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet, mida teie veebilehitseja edastab meile automaatselt nn serveri logifailides. Nendeks on:

    veebilehitseja liik ja versioon
    kasutatav operatsioonisüsteem
    viitaja URL
    juurdepääsuarvuti hosti nimi
    serveri taotluse aeg
    IP-aadress

Neid andmeid ei ühendata teistest allikatest saadud andmetega.

Andmetöötlus toimub DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingule eelnevate meetmete jaoks.
Kontaktivorm

Kui saadate meile kontaktivormi kaudu küsimusi, siis me kogume vormile sisestatud andmeid, sh esitatud kontaktandmeid, et teie küsimusele ja võimalikele järgnevatele küsimustele vastata. Me ei jaga neid andmeid ilma teie loata.

Seetõttu töötleme kontaktivormile sisestatud andmeid ainult teie nõusoleku alusel kooskõlas DSGVO artikli 6 lõike 1 punktiga a. Te võite oma nõusoleku mis tahes ajal tühistada. Selleks piisab vastavasisulise taotluse esitamisest, nt saata vabas vormis kirjutatud e-kiri. Enne teie taotluse kättesaamist töödeldud andmeid saab siiski õiguspäraselt töödelda.

Me säilitame kontaktivormil esitatud andmeid, kuni te taotlete nende kustutamist, tühistate nende säilitamiseks antud nõusoleku või nende säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast teie taotluse täitmist). Käesolev säte ei mõjuta mis tahes õigusaktidega sätestatud nõudeid, eriti neid, mis on seotud andmete säilitamisajaga.
Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kui see on vajalik meiega õigussuhte loomiseks või muutmiseks (põhiandmed). See toimub DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingule eelnevate meetmete jaoks. Me kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid, kui külastate meie veebisaiti (kasutamisandmed) ainult niivõrd, kui on vaja, et te saaksite meie teenust kasutada või me saaksime teile selle eest arvet esitada.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõppu. See ei mõjuta õigusaktides sätestatud säilitamisaegu.

Me edastame isikuandmeid ainult ERBACHERi toidutoodete kontserni* piires või kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, näiteks ettevõtetele, kellele on usaldatud toodete kättetoimetamine, või krediidiasutustele, kes on määratud makseid töötlema.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 

5. Sotsiaalmeedia
Facebooki pluginad (nupud „Like” ja „Share”)

Meie veebisaidil on sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) pluginad. Facebooki pluginad tunnete ära meie veebisaidil oleva Facebooki logo või nupu „Like” järgi. Ülevaadet Facebooki pluginatest vt: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui külastate meie veebisaiti, luuakse plugina abil otseühendus teie veebilehitseja ning Facebooki serveri vahel. See võimaldab Facebookil saada teavet selle kohta, milliselt IP-aadressilt te meie veebisaiti külastasite. Kui klõpsate Facebooki nuppu „Like” ja olete oma Facebooki kontole sisse logitud, saate siduda meie veebisaidi sisu oma Facebooki profiiliga. See võimaldab Facebookil siduda meie veebisaidi külastusi teie kasutajakontoga. Pidage meeles, et selle veebisaidi haldurina me ei tea Facebookile edastatud andmete sisu ega seda, kuidas Facebook neid andmeid kasutab. Lisateavet leiate Facebooki privaatsuspõhimõtetest: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Kui te ei soovi, et Facebook seoks teie külastuse meie veebisaidile teie Facebooki kontoga, siis logige oma Facebooki kontolt välja.

Twitteri plugin

Twitteri teenuse võimalused on integreeritud meie veebisaidi ja rakendusega. Neid võimalusi pakub Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kui kasutate Twitterit ja funktsiooni „Retweet”, seotakse teie poolt külastatavad veebisaidid teie Twitteri kontoga ja need avaldatakse teistele kasutajatele. Selle käigus edastatakse andmeid ka Twitterile. Tahame rõhutada, et käeolevate lehekülgede haldurina me ei tea edastatavate andmete sisu ega seda, kuidas Twitter neid kasutab. Lisateavet Twitteri privaatsuspõhimõtete kohta vt: https://twitter.com/privacy.

Saate eraelu puutumatusega seotud eelistusi muuta oma Twitteri konto sätetes: https://twitter.com/account/settings.

Plugin Google+

Meie veebisaidil kasutatakse Google+ võimalusi. Seda haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Teabe kogumine ja avaldamine Google’i nupu „+1” abil saate avaldada teavet kogu maailmas. Nupu Google+ abil on teil ja teistel kasutajatel võimalik saada kohandatud teavet Google’ilt ja meie partneritelt. Google salvestab teabe selle kohta, kui olete kasutanud „+1” võimalust sisu saamiseks, ja teavet veebilehe kohta, mida kasutasite nupu „+1” klõpsamisel. Teie „+1” võidakse kuvada Google’i teenustes koos teie profiili nime ja fotoga, näiteks otsingutulemustes, teie Google’i profiilis või teistes kohtades veebisaitidel või internetireklaamides.

Google salvestab teavet teie  „+1” tegevuse kohta, et arendada teile ja teistele pakutavaid Google’i teenuseid. Nupu Google+ kasutamiseks vajate ülemaailmselt vaadeldavat avalikku Google’i profiili, mis peab sisaldama vähemalt profiilile valitud nime. Seda nime kasutavad kõik Google’i teenused. Teatavatel juhtudel võib see nimi asendada ka erinevat nime, mida olete kasutanud sisu jagamiseks oma Google’i konto kaudu. Teie Google’i profiili identiteeti võidakse näidata kasutajatele, kes teavad teie e-posti aadressi või muid teid identifitseerivaid andmeid.

Kogutud andmete kasutamine Lisaks eelpool nimetatud kasutusviisidele kasutatakse teie esitatud teavet kooskõlas asjakohaste Google’i andmekaitse põhimõtetega. Google võib avaldada koondstatistikat kasutajate „+1” tegevuse kohta või jagada seda kasutajate ja partneritega, nagu teabe valdajate, reklaamijate või tütarettevõtete veebisaitidega.
Pinteresti plugin

Meie veebisait sisaldab suhtlusvõrgustiku Pinterest võimalusi, mida haldab Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Kui külastate suhtlusvõrgustiku Pinterest pluginat sisaldavat veebilehte, loob teie veebilehitseja otseühenduse Pinteresti serveritega. See plugin edastab logiandmed Pinteresti serveritele USA-s. Nende logiandmete hulka võib kuuluda teie IP-aadress, külastatud veebisaitide aadressid, kus on samuti Pinteresti võimalusi, veebilehitseja liik ja sätted, taotluse kuupäev ja kellaaeg, teave teie Pinteresti kasutuse kohta ja küpsised.

Lisateavet Pinteresti poolt andmete kasutamise eesmärgi, ulatuse, edasise töötlemise ja kasutamise kohta ning samuti teie õiguste ja oma eraelu puutumatuse kaitse võimaluste kohta leiate Pinteresti privaatsusteadetes: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

6. Analüüs ja reklaam

Google Analytics
Käesoleval veebisaidil kasutatakse veebipõhist analüüsiteenust Google Analytics. Seda haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teie veebisaidi kasutamist. Teave, mille koostab küpsis selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, saadetakse tavaliselt Google’i serverisse USA-s ja säilitatakse seal.

Google Analyticsi küpsiseid salvestatakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi halduril on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida oma veebisaiti ja selle reklaamimist.

IP anonüümseks muutmine
Oleme sellel veebisaidil lülitanud sisse IP-aadressi anonüümseks muutmise võimaluse. Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidus ja teistes Euroopa Majanduspiirkonda käsitleva lepinguga ühinenud riikides enne USA-sse saatmist. Ainult erandjuhtudel saadetakse terviklik IP-aadress Google’i serverisse USA-s ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi halduri nimel selle veebisaidi teie poolt kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi haldurile teiste teenuste osutamiseks seoses veebisaidi tegevuse ja interneti kasutamisega. Google Analyticsiga seoses teie veebilehitseja poolt edastatud IP-aadressi ei ühendata mingite teiste Google’i käsutuses olevate andmetega.

Veebilehitseja plugin
Te saate vältida nende küpsiste salvestamist, kui valite oma veebilehitsejas vastavad sätted. Tahaksime siiski juhtida teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi olla võimalik kõiki selle veebisaidi võimalusi kasutada. Samuti saate vältida teabe, mida küpsised koostavad selle veebisaidi teiepoolse kasutamise kohta (sh teie IP-aadress), edastamist Google’ile ning Google’i poolt nende andmete töötlemist, kui laadite alla ja installite veebilehitseja plugina, mis on saadaval järgmisel veebiaadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vastuväite esitamine andmete kogumisele
Te saate vältida teie andmete kogumist Google Analyticsi poolt, kui klõpsate järgmist linki. Seejärel saadetakse loobumisküpsis, mis väldib teie andmete kogumist järgmistel selle veebisaidi külastuskordadel: Keela Google Analytics.

Lisateavet kasutaja andmete käsitlemise kohta Google Analyticsi poolt leiate Google’i privaatsuspõhimõtetest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Andmetöötluse leping
Oleme sõlminud Google’iga lepingu meie andmete töötlemise kohta. Rakendame Google Analyticsi kasutamisel täies ulatuses Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Rahvastikuandmete kogumine Google Analyticsi poolt
Sellel veebisaidil kasutatakse Google Analyticsi rahvastikuandmete võimalusi. See võimaldab koostada aruandeid veebisaidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed saadakse Google’i huvipõhistest reklaamidest ja kolmanda osapoole külastamisandmetest. Neid kogutud andmeid ei saa omistada ühelegi konkreetsele isikule. Te saate selle võimaluse alati keelata, muutes oma Google’i konto reklaamisätteid või keelates oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu selgitasime lõigus „Andmete kogumisest keeldumine”. 

6. Google Analytics Remarketing

Meie veebisaidil kasutatakse Google Analytics Remarketingi võimalusi koos Google AdWordsi ja DoubleClicki seadmeüleste võimalustega. Seda teenust osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

See funktsioon võimaldab siduda Google Analytics Remarketingi loodud reklaami ja turunduse sihtrühmi Google AdWordsi ja Google DoubleClicki seadmeüleste võimalustega. Tänu sellele on võimalik kuvada ka teistel seadmetel (nt tahvel- või lauaarvuti) reklaame, mis on teie isiklike huvide põhjal ühel seadmel kindlaks määratud teie varasema veebikasutuse ja käitumise alusel.

Kui olete oma nõusoleku andnud, seob Google selleks teie veebilehitseja ning rakenduste veebikasutuse ajaloo teie Google’i kontoga. Nii saab igal seadmel, mis logib sisse teie Google’i kontole, kasutada sama isikustatud reklaamsõnumite esitamist.

Selle võimaluse toetamiseks kogub Google Analytics meie Google Analyticsi andmetega ajutiselt seotud kasutajate Google’i poolt autenditud identifitseerimisandmeid, et määratleda ja luua sihtrühmi seadmeülese reklaami ja turunduse jaoks.

Te saate püsivalt loobuda seadmeülesest taasturustamisest või sihtrühmadesse lisamisest, kui lülitate oma Google’i kontol isikustatud reklaamid välja sellel lingil klõpsates: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Teie Google’i kontole kogutud andmetest kokkuvõtete tegemine toimub üksnes teie nõusolekul, mille võite Google’ile anda või tühistada kooskõlas DSGVO artikli 6 lõike 1 punktiga a. Nende andmete kogumine, mis ei ole ühendatud teie Google’i kontoga (näiteks seepärast, et teil ei ole Google’i kontot või olete nende ühendamist keelanud) põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi halduril on õigustatud huvi analüüsida anonüümsete kasutajate käitumist reklaami eesmärgil.

Lisateavet ja Google’i privaatsuspõhimõtted leiate veebilehelt: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

7. Uudiskiri
Uudiskirja andmed

Kui soovite saada meie uudiskirja, vajame selleks kehtivat e-posti aadressi ja andmeid, mis võimaldavad meil kontrollida, kas teie olete antud e-posti aadressi omanik ja olete nõus seda uudiskirja saama. Mingeid muid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikult. Me kasutame neid andmeid ainult soovitud teabe saatmiseks ega edasta seda kolmandatele osapooltele.

Seetõttu töötleme kontaktivormile sisestatud andmeid ainult teie nõusoleku alusel kooskõlas DSGVO artikli 6 lõike 1 punktiga a. Te saate alati tühistada oma nõusoleku andmete ja e-posti aadressi säilitamisega ning samuti nende kasutamisega uudiskirja saatmiseks, näiteks uudiskirja tellimuse tühistamise lingi kaudu. Enne teie taotluse kättesaamist töödeldud andmeid saab siiski õiguspäraselt töödelda.

Uudiskirja tellimuse registreerimisel esitatud andmeid kasutatakse uudiskirja saatmiseks, kuni te oma tellimuse tühistate, ning seejärel need andmed kustutatakse. See ei mõjuta andmeid, mille oleme salvestanud teistel eesmärkidel (nt e-posti aadress liikmetele ettenähtud osa jaoks). 

8. Pluginad ja tööriistad
YouTube

Meie veebisaidil kasutatakse YouTube’i pluginaid, mida haldab Google. Nende lehekülgede haldur on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate mõnda meie veebilehte, millel on YouTube’i plugin, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Sellisel juhul teatatakse YouTube’i serverile, millist meie lehekülge te külastasite.

Kui olete oma YouTube’i kontole sisse logitud, võimaldab YouTube teil oma veebilehitsemise otse oma kontoga siduda. Saate seda vältida oma YouTube’i kontolt välja logides.

YouTube’i kasutatakse meie veebisaidi meeldivuse suurendamiseks. See kujutab endast õigustatud huvi DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

Lisateavet kasutaja andmete käsitlemise kohta leiate YouTube’i andmekaitsealases teatises veebilehel https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google’i veebifondid

Kirjatüüpide ühetaoliseks kuvamiseks kasutatakse käesoleval veebisaidil Google’i kirjatüüpe. Veebilehe avamisel laadib teie veebilehitseja vajalikud veebifondid teie veebilehitseja vahemällu, et tekste ja kirjatüüpe õigesti kuvada.

Kui avate meie veebisaidil veebilehe, millel on sotsiaalmeedia plugin, loob teie veebilehitseja otseühenduse Google’i serveritega. Nii saab Google teada, et teie IP-aadressilt avati meie veebileht. Google’i veebifontide kasutamine toimub meie veebisaidi ühetaolise ja meeldiva kuvamise eesmärgil. See kujutab endast õigustatud huvi DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

Kui teie brauser ei toeta veebifonte, kasutatakse teie arvutis standardset kirjatüüpi.

Lisateavet kasutaja andmete käsitlemise kohta leiate veebilehelt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i privaatsuspõhimõtetes https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Makseteenuse pakkujad